STATUT
PODLASKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO
W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Podlaski Związek Jeździecki, zwany dalej „Związkiem”, jest związkiem sportowym o zasięgu wojewódzkim, działającym w dyscyplinach sportów konnych, rekreacji konnej i turystyki kwalifikowanej.

§ 2

1. Siedzibą Związku jest miasto Białystok.
2. Terenem działania Związku jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie kwalifikowanym oraz niniejszym statutem.

§ 4

Związek posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

§ 5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Związek ma prawo zatrudniać pracowników.

§ 6

Związek może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacji celów statutowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Związek jest członkiem stowarzyszenia Polski Związek Jeździecki z siedzibą w Warszawie.

§ 8

Związek może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji zainteresowanych rozwojem kultury fizycznej.

Rozdział II: Cele i zasady działania Związku

§ 9

Celem Związku jest:

 1. Organizacja współzawodnictwa sportowego, popularyzacja sportów konnych, rekreacji i turystyki konnej.
 2. Popularyzacja rehabilitacji ruchowej ( hipoterapia).
 3. Reprezentowanie, ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku.
 4. Podnoszenie poziomu wyszkolenia jeździeckiego na terenie działania Związku.

§ 10

Związek realizuje swoje cele stosując różne formy działania, a w szczególności:

 1. Realizuje wytyczne Polskiego Związku Jeździeckiego, władz krajowych i terenowych w zakresie rozwoju jeździectwa.
 2. Zrzesza stowarzyszenia, kluby sportowe, sekcje i.t.p. prowadzące działalność w zakresie jeździectwa.
 3. Organizuje w sposób bezpośredni lub pośredni zawody i imprezy sportowe na terenie swego działania.
 4. Opracowuje i realizuje plany pracy, kalendarze zawodów i imprez oraz preliminarze finansowe swojej działalności.
 5. Organizuje szkolenia i doszkalanie instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy społecznych.
 6. Prowadzi ewidencję członków, zawodników, kadry instruktorskiej, trenerskiej, sędziów i działaczy oraz sprawozdawczość w zakresie rozgrywanych zawodów, klasyfikacji sportowych, określone w obowiązujących przepisach.
 7. Kontroluje działalność stowarzyszeń, będących jego członkami, w zakresie wynikającym z przynależności do Związku, a w szczególności:
  • realizacji programów szkoleniowych,
  • przestrzegania przepisów, postanowień i regulaminów Polskiego Związku Jeździeckiego, Związku, Karty Praw i Obowiązków Sportowca oraz zasad uprawiania sportu.
 8. Rozstrzyga spory pomiędzy członkami Związku.
 9. Stosuje wyróżnienia i kary.
 10. Inicjuje i podejmuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów, inną działalność, zmierzającą do realizacji swoich celów i zadań.

Rozdział III: Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.

§ 12

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
  • zarejestrowane stowarzyszenia kultury fizycznej
  • jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o ile posiadają czynną sekcję jeździecką
  • inne jednostki organizacyjne działające zgodnie ze statutem Związku.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Godność Członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Związku, osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju jeździectwa.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne uznające, popierające i wspomagające realizację celów i zadań określonych statutem Związku.

§ 13

 1. Członkowie Zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku
  • zgłaszania postulatów i wniosków do władz Związku
  • korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze Statutu
  • delegowania swoich przedstawicieli do pracy we władzach Związku
  • uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Związek, zgodnie z przepisami, postanowieniami i regulaminami Związku oraz Polskiego Związku Jeździeckiego.
 2. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§ 14

 1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
  • aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu jeździectwa sportowego,
  • przestrzegania statutu, przepisów, postanowień i regulaminów Związku oraz Polskiego Związku Jeździeckiego,
  • dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów i działaczy.
 2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są ponadto do opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez władze Związku.
 3. Członkowie wspierający mają obowiązek uiszczania corocznej dobrowolnej pomocy materialnej na rzecz Związku.
 4. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 15

 1. Członkostwo członka zwyczajnego w Związku ustaje w przypadku:
  • pisemnego wystąpienia do Zarządu,
  • rozwiązania się Związku lub sekcji
  • wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku nieprzestrzegania przepisów statutu i innych aktów prawnych obowiązujących w Związku
  • wykreślenia przez Zarząd Związku w przypadku nie przejawiania działalności merytorycznej lub nieterminowego opłacania składek.
 2. Członkostwo członka wspierającego ustaje w przypadku:
  • nie wywiązywania się z corocznej dobrowolnej pomocy materialnej
  • wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku
  • wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Związku w przypadku nieprzestrzegania przepisów statutu i innych aktów prawnych obowiązujących w Związku.
 3. Członkostwo członka wspierającego może ustać w przypadku nieprzestrzegania przepisów statutu i innych aktów prawnych obowiązujących w Związku.

§ 16

Członek Związku może być zawieszony w prawach przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień Statutu i uchwał władz Związku.

§ 17

Od decyzji Zarządu Związku o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje zainteresowanemu członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały w tej sprawie.

Rozdział IV: Władze Związku

§ 18

Władzami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały wszystkich władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.

§ 20

W przypadku ustania członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji przysługuje tym organom prawo kooptacji za wyjątkiem prezesa Zarządu. Liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 21

 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebrania Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Związku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje jako:
  • sprawozdawczo-wyborcze – zwoływane co cztery lata;
  • sprawozdawcze – zwoływane raz w roku
  • nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. O ile w pierwszym terminie nie stawi się wymagana liczba członków, uchwały zapadają bez względu na ilość obecnych.
 5. W skład Walnego Zebrania wchodzą wybrani każdorazowo przedstawiciele zrzeszonych członków zwyczajnych, po 2 osoby delegowane (delegaci) przez każdego z nich.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie generalnych kierunków działania.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Związku.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Nadawanie godności członka honorowego.
 6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i terminu płatności na wniosek Zarządu.
 7. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się Związku.
 8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, skreślenia i zawieszenia w prawach członka.

§ 23

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wszystkich członków Związku co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje ono tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

 1. Zarząd Związku składa się z 3 – 5 członków, w tym Prezesa, 1 lub 2 Wiceprezesów i Sekretarza. Liczbę członków Zarządu określa uchwałą Walne Zebranie Członków.
 2. Prezes Zarządu Związku wybierany jest w pierwszej kolejności, w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków Związku oraz władz terenowych w zakresie ogólnej polityki sportu.
 2. Reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
 3. Uchwalanie planów działania oraz sporządzanie kalendarza imprez sportowych Związku na dany rok.
 4. Planowanie i dysponowanie funduszami Związku na podstawie zatwierdzonego preliminarza Związku.
 5. Powoływanie i odwoływanie komisji stałych oraz zatwierdzanie regulaminów ich pracy.
 6. Uchwalanie zasad współzawodnictwa sportowego na terenie działania Związku, zgodnych z ustawą o kulturze fizycznej, ustawa o sporcie kwalifikowanym oraz przepisami, postanowieniami i regulaminami Polskiego Związku Jeździeckiego.
 7. Przyjmowanie członków, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających Związku.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Sporządzanie sprawozdań ze swej działalności.
 10. Wnioskowanie w sprawach nagród i odznaczeń.
 11. Nakładanie kar na podstawie obowiązujących regulaminów.
 12. Podejmowanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
 13. Ustalanie cennika opłat Związku.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu. Przy równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§ 28

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu działalnością Związku kieruje Prezes Związku lub wskazany przez niego Członek Zarządu, za wyjątkiem czynności określonych w § 35. O podjętych decyzjach Prezes lub wskazana przez niego osoba składa informację na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 29

Zarząd opracowuje regulamin pracy Zarządu określający zasady pracy Zarządu, kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Zarządu.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków, gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania roczne, które jest udostępnione Zarządowi na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania, oraz ma wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków wraz z wynikającymi z ustaleń kontroli wnioskami do Zarządu i żądaniami wyjaśnień.
 5. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, określający zasady jej pracy.

Rozdział V: Nagrody i wyróżnienia

§ 31
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla jeździectwa członków Związku, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy.

§ 32

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy państwowe, resortowe i regulaminy Związku.

Rozdział VI: Kary

§ 33

 1. Za nie przestrzeganie statutu i innych uchwał Związku, naruszenie zasad współżycia społecznego i działanie na szkodę Związku, Zarząd ma prawo nakładania kar na:
  • członków Związku,
  • zawodników,
  • trenerów i instruktorów,
  • sędziów i działaczy.
 2. Ustala się następujące rodzaje kar:
  • wobec zawodników:
   • upomnienie,
   • nagana,
   • czasowe zawieszenie w prawach zawodnika,
   • czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych,
   • czasowa dyskwalifikacja.
  • wobec osób o których mowa w ust. 1 pkt a, c, d :
   • upomnienie,
   • nagana,
   • czasowy zakaz pełnienia funkcji we władzach Związku.
 3. Ustala się następujące rodzaje kar dodatkowych:
  • okresowy zakaz pełnienia funkcji statutowych,
  • ogłoszenie w komunikacie Związku o nałożeniu kary dyscyplinarnej.
 4. Nałożenie kary dodatkowej jest niezależne od kary zasadniczej.
 5. Tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym uchwalone przez Zarząd Związku.

Rozdział VII: Majątek i fundusze Związku

§ 34

 1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Związku składają się:
  • składki członków,
  • dotacje,
  • darowizny,
  • spadki,
  • wpływy z działalności gospodarczej,
  • inne wpływy z działalności statutowej.

§ 35

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych oraz do udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

§ 36

Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają powszechnie obowiązujące przepisy.

Rozdział VIII: Zmiana Statutu i rozwiązanie się Związku Jeździeckiego

§ 37

Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 38

Uchwała o rozwiązaniu się Związku określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.
© 2017 Podlaski Związek Jeździecki. All Rights Reserved. UTI.PL